බස්නාහිර පළාත් රාජ්‍ය සේවයේ තාක්ෂණ සේවයේ සිවිල් III ශ්‍රේණිය සහ පුහුණු කිරීමේ ශ්‍රේණිය සඳහා සීමිත  බඳවා ගැනීම – 2019 – නිවේදනය හා අයදුම්පත්‍රය

බස්නාහිර පළාත් රාජ්‍ය සේවයේ කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවේ අධීක්ෂණ කළමනාකරණ සහකාර (තාක්ෂණික) සේවා ගණයේ ගොවිපල යාන්ත්‍රික උපදේශක III ශ්‍රේණියේ  තනතුරට බඳවා ගැනීමේ (විවෘත)  විභාගය  – 2019 – නිවේදනය හා අයදුම්පත්‍රය

බස්නාහිර පළාත් රාජ්‍ය සේවයේ තාක්ෂණ සේවයේ (සත්ව සංවර්ධන උපදේශක) III ශ්‍රේණියසත්ව සංවර්ධන උපදේශක පුහුණු කිරීමේ ශ්‍රේණිය (එක් වසරක පුහුණු කාලය) සහ සත්ව සංවර්ධන උපදේශක පුහුණු කිරීමේ ශ්‍රේණිය (දෙවසරක පුහුණු කාලය) සඳහා බඳවා ගැනීම (විවෘත) – 2019 – නිවේදනය හා අයදුම්පත්‍රය

බස්නාහිර පළාත් රාජ්‍ය සේවයේ  තාක්ෂණ සේවයේ සිවිල් III ශ්‍රේණිය, පුහුණු ශ්‍රේණිය (එක් වසරක පුහුණු කාලය) සහ පුහුණු ශ්‍රේණිය (දෙවසරක පුහුණු කාලය) සඳහා බඳවා ගැනීම (විවෘත) – 2019 – නිවේදනය හා අයදුම්පත්‍රය