බස්නාහිර පළාත් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය යටතේ ඇති පාසල් වල පවතින ගුරු පුරප්පාඩු සදහා උපාධිධාරීන් බදවා ගැනීමේ (විවෘත) තරග විභාගය 2019 සම්මුඛ පරීක්ෂණ සදහා කැදවනු ලබන අයදුම්කරුවන්ගේ නාම ලේඛනය