බස්නාහිර පළාත් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය යටතේ ඇති පාසල් වල පවතින ගුරු පුරප්පාඩු සදහා උපාධිධාරින් බදවා ගැනීමේ විවෘත තරඟ විභාගය -2019 හි ලිඛිත පරීක්ෂණය සමත් අයදුම්කරුවන්ගේ ප්‍රතිළුල ලේඛන