තාක්ෂණ සේවයේ සිවිල් III ශ්‍රේණිය (සෘජු බඳවා ගැනීම) පුහුණු ශ්‍රේණිය (එක් වසරක පුහුණු කාලය) සහ පුහුණු ශ්‍රේණිය (දෙවසරක පුහුණු කාලය) සඳහා බඳවා ගැනීම (විවෘත / සීමිත) – 2019 – නිවේදන

තාක්ෂණ සේවයේ සිවිල් III ශ්‍රේණිය (සෘජු බඳවා ගැනීම) පුහුණු ශ්‍රේණිය (එක් වසරක පුහුණු කාලය) සහ පුහුණු ශ්‍රේණිය (දෙවසරක පුහුණු කාලය) සඳහා බඳවා ගැනීම සඳහා සම්මුඛ පරීක්ෂණය (සීමිත) – 2019 – නාම ලේඛණය

තාක්ෂණ සේවයේ සිවිල් III ශ්‍රේණිය (සෘජු බඳවා ගැනීම) සඳහා බඳවා ගැනීම (විවෘත) – 2019 – සම්මුඛ පරීක්ෂණ නාම ලේඛණය

තාක්ෂණ සේවයේ සිවිල් III ශ්‍රේණිය පුහුණු ශ්‍රේණිය (එක් වසරක පුහුණු කාලය)  සඳහා බඳවා ගැනීම (විවෘත) – 2019 – සම්මුඛ පරීක්ෂණ නාම ලේඛණය

තාක්ෂණ සේවයේ සිවිල් III ශ්‍රේණිය පුහුණු ශ්‍රේණිය (දෙවසරක පුහුණු කාලය) සඳහා බඳවා ගැනීම (විවෘත) – 2019 – සම්මුඛ පරීක්ෂණ නාම ලේඛණය