බස්නාහිර පළාත් සභා රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාව පිහිටුවීමට පාදක කර ගත් පසුබිම

බස්නාහිර පළාත් සභා රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාව 1989 වර්ෂයේ දී ස්ථාපිත කර ඇත.

ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 13 වන සංශෝධනය අනුව ස්ථාපිත වූ පළාත් සභාවේ ක්‍රියාකාරිත්වය සඳහා සම්බන්ධ කර ගන්නා ලද 1987 අංක 42 දරණ පළාත් සභා පනතෙහි IV වන කොටසෙහි විධිවිධාන ප්‍රකාරව බස්නාහිර පළාත් සභා රාජ්‍ය සේවයේ නිලධරයන් පත් කිරීම , මාරු කිරීම, සේවයෙන් පහ කිරීම හා ඔවුන්ගේ විනය පාලනය යනාදී කාර්යයන් පිළිබඳ ස්වකීය බලතල බස්නාහිර පළාත් ගරු ආණ්ඩුකාරවරයා විසින් බස්නාහිර පළාත් සභා රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාව වෙත පවරා ඇත. 1990 අංක 28 දරණ පළාත් සභා (සංශෝධන) පනතින් සංශෝධිත 1987 අංක 42 දරණ පළාත් සභා පනතේ 32(2) යටතේ බස්නාහිර පළාත් සභා රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාව සතු බලතල වලින් කොටසක් බස්නාහිර පළාත් ප්‍රධාන ලේකම්, අමාත්‍යාංශ ලේකම්වරුන් හා දෙපාර්තමේන්තු ප්‍රධානීන් වෙත පවරා ඇත.

1987 අංක 42 දරණ පළාත් සභා පනතෙහි 33.(1) වගන්තිය ප්‍රකාරව බස්නාහිර පළාත් ගරු ආණ්ඩුකාරවරයා විසින් තුන්දෙනෙකුට නොඅඩු සංඛ්‍යාවකින් සමන්විත ස්වාධිනව කටයුතු කරනු ලබන කොමිෂන් සභාවක් පත් කර ඇති අතර කොමිෂන් සභාවේ කාර්යයන් පුළුල් වීමත් සමග වර්තමානය වන විට බස්නාහිර පළාත් සභා රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාව ගරු සභාපති ද ඇතුළුව සාමාජික භවතුන් 07 දෙනෙකුගෙන් සමන්විත වේ.


o.chart-new-si.
ප්‍රේමදාස කොඩිතුවක්කු මහතා සභාපති
සුනිල් අබේවර්ධන මහතා සාමාජික
කාන්ති හේමමාලි විජේතුංග මහත්මිය  සාමාජික
පී.ජී.එච්.ඒ. මහේන්ද්‍ර සිල්වා මහතා සාමාජික
නිසාමුඩීන් උදයර් මොහොමඩ් අමීන් මහතා සාමාජික
තම්බිපිල්ලෙයි මුතුකුමාරස්වාමි මහතා  සාමාජික
එම්.එම්.ඒ. ගෆූර් මහතා  සාමාජික
තිලක් සෙනරත් ලේකම් 0112-879528
එච්.පී.එස්. කුමාරසිිරි සහකාර ලේකම් 0112-879610
භාග්‍යා සී. කටුදෙණිය සහකාර ලේකම් 0112-879317
එස්.ඒ. සඳුනි ෂර්මිලා පරිපාලන නිලධාරී 0112-879517
කාර්යාලය 0112-879614
ෆැක්ස් 0112-879512

Leave a Reply