බස්නාහිර පළාත් සභා රාජ්‍ය සේවයේ තාක්ෂණ සේවා ව්‍යවස්ථාව index
බස්නාහිර පළාත් කළමනාකරණ සහකාර සේවා ව්‍යවස්ථා සංග්‍රහය index
බස්නාහිර පළාත් ඉඩම් දෙපාර්තමේන්තුවේ සහකාර ඉඩම් කොමසාරිස් (දෙපාර්තමේන්තුගත) තනතුරට බඳවා ගැනීමේ පරිපාටිය index
බස්නාහිර පළාත් රාජ්‍ය සේවයේ සංවර්ධන නිලධාරි සේවා ව්‍යවස්ථාව index
බස්නාහිර පළාත් සමුපකාර සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුවේ සමුපකාර සංවර්ධන දිස්ත්‍රික් නිලධාරි තනතුර සදහා උසස් කිරීමේ පරිපාටිය index
බස්නාහිර පළාත් රාජ්‍ය සේවයේ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ සේවා ව්‍යවස්ථා සංග්‍රහය index
බස්නාහිර පළාත් පරිවාස හා ළමාරක්ෂක සේවා දෙපාර්තමේන්තුවේ සහකාර නිවාසාචාර්ය හා නිවාසාචාර්ය තනතුර සදහා බඳවා ගැනීමේ හා උසස් කිරීමේ පරිපාටිය index
බස්නාහිර පළාත් රාජ්‍ය සේවයේ පළාත් පාලන දෙපාර්තමේන්තුවේ ආශ්‍රිත නිලධාරි සේවා ගණයේ ප්‍රජා සංවර්ධන නිලධාරි තනතුරට බඳවා ගැනීමේ හා උසස් කිරීමේ පරිපාටිය index
බස්නාහිර පළාත් සභා රාජ්‍ය සේවයේ කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවේ නේවාසිකාගාර පාලක/පාලිකා තනතුරට බඳවා ගැනීමේ හා උසස් කිරීමේ පරිපාටිය index
පරිවාස හා ළමා රක්ෂක දෙපාර්තමේන්තුවේ පුහුණු ගුරු තනතුරට බඳවා ගැනීමේ හා උසස් කිරීමේ පරිපාටිය index
පරිවාස හා ළමා රක්ෂක දෙපාර්තමේන්තුවේ පෙර පාසල් ගුරු තනතුරට බඳවා ගැනීමේ හා උසස් කිරීමේ පරිපාටිය index
බස්නාහිර පළාත් සභා රාජ්‍ය සේවයේ කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවේ බද්ධකරු තනතුරට බඳවා ගැනීමේ හා උසස් කිරීමේ පරිපාටිය index
බස්නාහිර පළාත් සභා රාජ්‍ය සේවයේ කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවේ මී මැසි පාලක තනතුරට බඳවා ගැනීමේ හා උසස් කිරීමේ පරිපාටිය index
බස්නාහිර පළාත් සභා රාජ්‍ය සේවයේ කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවේ වඩුකරු තනතුරට බඳවා ගැනීමේ හා උසස් කිරීමේ පරිපාටිය index
බස්නාහිර පළාත් සභා රාජ්‍ය සේවයේ කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවේ උප වොර්ඩන් හා වොර්ඩන් තනතුරට බඳවා ගැනීමේ හා උසස් කිරීමේ පරිපාටිය index
බස්නාහිර පළාත් සභා රාජ්‍ය සේවයේ කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවේ සනීපාරක්ෂක කම්කරු තනතුරට බඳවා ගැනීමේ හා උසස් කිරීමේ පරිපාටිය index

Leave a Reply