අභියාචනා නිලධාරියා

එම්.ජී.ඒ. තිලකරත්න මහතා

ලේකම්

පළාත් රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාව

බස්නාහිර පළාත

අංක 109, මහ වීදිය , බත්තරමුල්ල

දුරකථන අංකය – 011 2879538

තොරතුරු නිලධාරියා

එච්.පී.එස්. කුමාරසිරිසහකාර ලේකම්

පළාත් රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාව

බස්නාහිර පළාත

අංක 109, මහ වීදිය , බත්තරමුල්ල

දුරකථන අංකය – 011 2879528

Leave a Reply