බස්නාහිර පළාත් රාජ්‍ය සේවයේ සමුපකාර සංවර්ධන නිලධාරි 111 ශ්‍රේණියේ තනතුරු සදහා බදවා ගැනීමේ (විවෘත) තරඟ විභාගය – 2018 index
බස්නාහිර පළාත් සභාවේ ආයතනවල පුහුණුව සදහා යොදවා ඇති වසරක සේවා කාලයක් සම්පුර්ණ කර ඇති උපාධිධාරින් බස්නාහිර පළාත්  රාජ්‍ය සේවයේ සංවර්ධන නිලධාරි තනතුරට පත් කිරීම – 2018 index
බස්නාහිර පළාත් අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය යටතේ ඇති පාසල්වල දෙමළ මාධ්‍ය ගුරු පුරප්පාඩු සදහා උපාධිධාරි ගුරුවරුන් බදවා ගැනීමේ විභාගය- 2017 – පත්වීම් ලැබීම සදහා සුදුසුකම්ලත් අයදුම්කරුවන්ගේ නාම ලේඛනය index
බස්නාහිර පළාත් අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශයට අයත් පාසල්වල දෙමළ මාධ්‍ය ගුරු පුරප්පාඩු සදහා උපාධිධාරි ගුරුවරුන් බදවා ගැනීමේ තරඟ විභාගය – 2017  සාමාන්‍ය සම්මුඛ පරීක්ෂණයට හා ප්‍රායෝගික පරීක්ෂණය සදහා කැදවීම් කිරීමේ නාම ලේඛනය index
index