බස්නාහිර පළාත් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය යටතේ ඇති පාසල්වල පවතින ගුරු පුරප්පාඩු සදහා උපාධිධාරින් බඳවා ගැනීමේ විවෘත තරඟ විභාගය -2019 හි ලිඛිත පරීක්ෂණය අසමත් අයදුම්කරුවන්ගේ නාම ලේඛනය

බ්‍රේල් මාධ්‍ය අයදුම්කරුවන්ගේ ලිඛිත විභාගය අසමත් අයදුම්කරුවන්ගේ ප්‍රතිඵල ලේඛනය