අන්තර් පළාත් ස්ථාන මාරු යටතේ බස්නාහිර පළාතට බඳවා ගැනීමේ ක්‍රියාවලිය – සෞඛ්‍ය හා ගුරු සේවය හැර වෙනත් තනතුරු index
අන්තර් පළාත් ස්ථාන මාරු යටතේ බස්නාහිර පළාතෙන් මුදා හැරීමේ ක්‍රියාවලිය – සෞඛ්‍ය හා ගුරු සේවය හැර වෙනත් තනතුරු index
අන්තර් පළාත් ස්ථාන මාරු යටතේ බස්නාහිර පළාතට බඳවා ගැනීමේ ක්‍රියාවලිය – සෞඛ්‍ය සේවය index
අන්තර් පළාත් ස්ථාන මාරු යටතේ බස්නාහිර පළාතෙන් මුදා හැරීමේ ක්‍රියාවලිය – සෞඛ්‍ය සේවය index
සේවය ස්ථිර කිරීමට අයදුම්පතක් ඉදිරිපත් කිරීමට අදාල ක්‍රියාවලිය index

Leave a Reply